High Definition Multimedia Interface (HDMI) kabl.

Audio/Video kabl.

Audio/Video Scart kabl.

Kabl sa RJ45 konektorom

Adapter za napajanje

Dugme za uključivanje

Povežite HDMI kabl i odaberite HDMI režim na TV-u.

Povežite Audio/Video kabl i odaberite AV režim na TV-u.

Povežite Audio/Video kabl i odaberite TV režim na TV-u.

Standby funkcija

Zelena lampica: Radi
Crvena lampica: Standby

Izbor statusa TV (radi / standby).

Izbor statusa STB (radi / standby)

Preuzimanje funkcije daljinskog upravljača televizora.

Promena video ulaza TV-a.

Promena jačine zvuka na TV-u.

Promena jezika kanala (ukoliko postoji).

Isključivanje/Uključivanje zvuka.

Prikaz stranice za podešavanje STB od strane operatora.

Brzi povratak na prethodni kanal.

Prečica na programsku šemu.

Prikaz liste kanala sa mogućnošću ponovnog gledanja programa.

Prečica na Video klub (VOD) katalog.

Prikaz info kanala ili kratke programske šeme.

Brojevi 0-9 i pridružena slova, uključujući i slova srpske latinice (čćšđž).

Unos simbola (*).

Unos simbola (#).

Prečica za početnu stranu.

Prečica na listu omiljenih kanala.

Povratak na prethodni meni.

Prikaz dodatnih opcija menija.

Potvrda operacije.

Kretanje kursora gore, dole, levo i desno u korisničkom meniju.

Promena jačine zvuka na STB.

Prethodna strana.

Sledeća strana.

Promena kanala na STB.

Brzo premotavanje unazad sadržaja koji ima tu mogućnost.

Brzo premotavanje unapred sadržaja koji ima tu mogućnost.

Pauziranje ili ponovno puštanje sadržaja.

Zaustavljanje sadržaja.

Funkcije su prikazane u korisničkom meniju.

Izlazak iz menija.

Preuzimanje funkcija daljinskog upravljača televizora

Opšte

Vaš STB daljinski upravljač ima mogućnost da preuzme funkcije daljinskog upravljača vašeg televizora. Ovo vam omogućava da i STB i TV kontrolišete pomoću STB daljinskog upravljača. Samo tasteri na daljinskom upravljaču STB koji se odnose na upravljanje televizorom mogu da preuzmu funkcionalnosti TV daljinskog upravljača. Ostale komande vašeg STB daljinskog upravljača se koriste za kontrolisanje STB.

Postoje četiri dugmeta na STB daljinskom upravljaču koji služe za upravljanje televizorom:

 • "Study" omogućava STB daljinskom upravljaču da uđe u režim preuzimanja funkcija TV-a.
 • "TV/AV", "VOL + -", "OFF (CRVENO)"omogućavaju da STB daljinski upravljač preuzme funkcije TV daljinskog upravljača.

Sve funkcionalnosti TV daljinskog upravljača mogu biti preuzete. Preporučeno je da preuzete funkcije daljinskog upravljača televizora imaju iste nazive kao i na STB daljinskom upravljaču.

Procedura

Ukoliko želite da STB daljinski upravljač preuzme komandu za uključivanje i isključivanje televizora, procedura je sledeća:

 • Korak 1: Pritisnite "Study" i držite 3 sekunde. Indikator na STB daljinskom upravljaču svetli, što ukazuje da je STB u režimu preuzimanja funkcije.
 • Korak 2: Držite "OFF", (crveno) 1 sekund. Indikator na STB daljinskom upravljaču svetluca, što ukazuje da je STB spreman da primi signal.
 • Korak 3: Usmerite daljinski upravljač vašeg televizora ka STB daljinskom upravljaču (razdaljina između upravljača mora biti manja od 3 cm), i držite pritisnuto dugme Power na daljinskom upravljaču televizora tri sekunde da biste poslali signal.

Mere opreza:

 • Ako se signal ne preuzme nakon 10 sekundi pošto je STB daljinski upravljač ušao u režim preuzimanja, režim preuzimanja se automatski isključuje.
 • Tasteri STB daljinskog upravljača koji služe za upravljanje televizorom mogu da se koriste za preuzimanje funkcija tastera daljinskih upravljača televizora različitih proizvođača. Čuvaju se samo one funkcije tastera koje su poslednje preuzete.
 • Ukoliko nakon preduzimanja koraka 1-4 imate problema prilikom korišćenja STB daljinskog upravljača za kontrolisanje televizora, proverite da li daljinski upravljač vašeg STB ispravno radi.

Uputstva za bezbednost:

 • Ovaj proizvod treba da se koristi samo sa izvorom napajanja koji je naznačen na pakovanju.
 • Pre uključivanja STB, proverite da li su kablovi i napajanje odgovarajući.
 • U slučaju da je STB dugo uključen, njegova temperatura se povećava. Preduzmite mere za hlađenje STB.
 • Prilikom čišćenja uređaja ili u slučaju da uređaj neće dugo biti korišćen, isključite ga sa napajanja. Ne vucite kabl za napajanje.
 • Prilikom isključivanja uređaja sa napajanja, prvo isključite STB, a zatim izvucite prekidač.
 • Tokom grmljavnine, isključite priključni kabl ili mrežni kabl, kako bi se izbeglo oštećenje STB ili drugi incidenti koje može da izazove grom.

Instrukcije za održavanje

 • Zaštitite STB od direktnog sunčevog svetla i držite ga dalje od izvora toplote. STB instalirajte na mestu na kome postoji protok vazduha i izbegavajte vlažne i prašnjave ambijente.
 • Za čišćenje STB koristite meku tkaninu. Nemojte da koristite alkohol, benzin ili druge organske rastvarače.
 • Nemojte da držite STB na mestu koje je izloženo jakom pritisku, udarcima ili vibracijama.

Uputstva za popravke

 • Nemojte da oštetite garantni list kada uklanjate masku STB.
 • Nemojte da dozvolite nekvalifikovanom licu da uklanja masku STB, kako ne bi došlo do oštećenja elektronike.
 • Ako je potrebna popravka, kontaktirajte lokalni ovlašćeni servis.
 • Ako je potrebno zameniti neke delove, obezbedite da serviser koristi delove koji su specifikovani od strane proizvođača i koji imaju iste karakteristike kao originalni delovi.

Sadržaj pakovanja

Br Stavka Količina
1 Set Top Box (STB) 1
2 Infracrveni daljinski upravljač 1
3 Baterija 2
4 Adapter za napajanje 1
5 AV kabl 1
6 AV-Scart kabl 1
7 Kabl sa RJ45 konektorom 1
8 High Definition Multimedia Interface (HDMI) kabl 1
9 Korisničko uputstvo 1

Često postavljana pitanja

1. Po startovanju STB prikazuje se crno-bela slika.

Mogući uzrok:

Video kabl je lošeg kvaliteta ili nije ispravno povezan.

Rešenje:

Zameniti ili ponovo povezati video kabl.

2. Nema slike na TV ekranu.

Mogući uzrok:

 • Video kabl ili mrežni kabl nije ispravno povezan.
 • STB je isključen.
 • TV nije u odgovarajućem režimu.

Rešenje:

 • Proverite da li su video kabl i mrežni kabl ispravno povezani.
 • Proverite da li je STB uključen.
 • Proverite da li je TV u odgovarajućem režimu.
3. Ne čuje se zvuk.

Mogući uzrok:

 • Audio kabl nije ispravno povezan.
 • TV ili STB su u mute režimu, ili je jačina zvuka veoma niska.

Rešenje:

 • Proverite da li je audio kabl ispravno povezan. Za detalje, pogledajte odeljak Povezivanje.
 • Prebacite TV i STB u režim sa zvukom i pojačajte zvuk.
4. Daljinski upravljač ne radi ispravno.

Mogući uzrok:

 • Daljinski upravljač je daleko od STB.
 • Baterije u daljinskom upravljaču su dotrajale/slabe.

Rešenje:

 • Pomerite daljinski upravljač na odgovarajuću razdaljinu od STB.
 • Zamenite baterije.