Tarife za osobe sa invaliditetom

Naši pripejd korisnici koji imaju pravo na ovu tarifu mogu besplatno da pređu na postpejd uz zadržavanje istog broja.

slika
Za slepe osobe Za gluve osobe Ostale osobe
Tarifa za slepe osobe
Mesečna naknada 0,00 €
Besplatni pozivi u okviru mts mreže 40 minuta
Besplatni pozivi izvan mts mreže
10 minuta

 

Aktivacija kartice je besplatna.

Tarifa je namenjena osobama sa oštećenim čulom vida. Pri sklapanju ugovora u nekoj od naših poslovnica, potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 • original ili overenu kopiju rešenja o tuđoj nezi koju je izdao Fond za PIO ili Centar za socijalni rad,
 • potvrdu od Saveza slepih Srbije, u kojoj su navedeni broj lične karte i JMBG,
 • važeću ličnu kartu,
 • u slučaju da slepa osoba nije u mogućnosti da lično potpiše ugovor, to će moći da uradi svojim faksimilom ili, u njegovo ime lice sa ovlašćenjem overenim u sudu,
 • školska deca (u pratnji roditelja ili staratelja koji potpisuju ugovor u ime deteta) i studenti mogu da ostvare ovo pravo na osnovu Rešenja Komisije o razvrstavanju.

 

Na raspolaganju su vam povoljni dodaci za minute i poruke . Ukoliko imate aktivirane stare Postpejd Extra dodatke - Minuti ili SMS, deaktivaciju možete da izvršite slanjem SMS poruke na 7888 sa tekstom MIN (razmak) STOP, odnosno SMS (razmak) STOP.

Tarifa za gluve osobe
Mesečna naknada 0.47 €
Broj SMS poruka u domaćem saobraćaju u okviru mesečne naknade 300

 

Tarifa je namenjena osobama sa oštećenim čulom sluha. Pri sklapanju ugovora u nekoj od naših poslovnica, potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 • original ili overenu kopiju rešenja o telesnom oštećenju od 70% (Rešenje penzijsko invalidskog osiguranja), za korisnike koji imaju takvo rešenje,
 • korisnici koji nemaju rešenje o telesnom oštećenju treba da prilože original lekarskog nalaza otorinolaringologa iz kojeg se vidi da postoji oštećenje sluha od preko 90dB,
 • školska deca (u pratnji roditelja ili staratelja koji potpisuju Ugovor u ime deteta) i studenti mogu da ostvare ovo pravo na osnovu Rešenja Komisije o razvrstavanju,
 • važeću ličnu kartu.

 

Na raspolaganju su vam povoljni dodaci za minute i poruke . Ukoliko imate aktivirane stare Postpejd Extra dodatke - Minuti ili SMS, deaktivaciju možete da izvršite slanjem SMS poruke na 7888 sa tekstom MIN (razmak) STOP, odnosno SMS (razmak) STOP.

Tarifa za ostale osobe sa invaliditetom
Mesečna naknada 0.47 €
Pozivi u okviru mts mreže, u okviru mesečne naknade 20 minuta
Pozivi izvan mts mreže, u okviru mesečne naknade 5 minuta
Broj SMS poruka u domaćem saobraćaju, u okviru mesečne naknade 25

Pravo na ovu tarifu imaju ratni i mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata, osobe obolele od distrofije, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne i dečije paralize. Pri sklapanju ugovora u nekoj od naših poslovnica, potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 • original ili overenu kopiju rešenja o visini i stepenu telesnog oštećenja koje izdaje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO),
 • važeću ličnu kartu,
 • legitimaciju za prevoz, overenu za tekuću godinu,
 • u slučaju da osoba sa invaliditetom nije u mogućnosti da lično potpiše ugovor, to može da uradi lice sa ovlašćenjem overenim u sudu.

 

Na raspolaganju su vam povoljni dodaci za minute i poruke . Ukoliko imate aktivirane stare Postpejd Extra dodatke - Minuti ili SMS, deaktivaciju možete da izvršite slanjem SMS poruke na 7888 sa tekstom MIN (razmak) STOP, odnosno SMS (razmak) STOP.

Cene saobraćaja van naknade:

 • minut razgovora u domaćem saobraćaju - 0,06 €,
 • SMS poruka u domaćem saobraćaju - 0,03 €,
 • SMS poruka u međunarodnom saobraćaju - 0,09 €
 • Internet u domaćem saobraćaju (1KB) - 0,0004 €,
 • MMS poruka u domaćem saobraćaju - 0,09 €,
 • uspostava veze -  0,06 €.

Obračunski interval je 60s. Obračunska jedinica za prenos podataka je 1KB.

Navedene cene prikazane su u evrima, sa porezom.